Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Regulamin szkoleń

Jesteś na: Strona główna / Regulamin szkoleń
REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ
organizowanych przez Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej „ProActiv” /Niepubliczna Placówka Oświatowa/
 1. Warunkiem przystąpienia do kursów na państwowy tytuł zawodowy instruktora sportu lub rekreacji ruchowej, trenera i menedżera sportu oraz warsztatów fitness jest:
  1. przesłanie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego - "zgłoszenie on-line"  pocztą elektroniczną dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.kursy-proactiv.pl, www.kursyproactiv.pl, www.cekkf.edu.pl; oraz potwierdzenie uczestnictwa poprzez wypełnienie i przesłanie pocztą karty uczestnika dostępnej na stronie j.w. w zakładce DOKUMENTY. Wysłanie samego zgłoszenia on-line bez wypełnionej karty uczestnika nie jest podstawą przyjęcia na szkolenie.
  2. dokonanie przedpłaty we wskazanym terminie oraz wniesienie I raty lub dopłaty do pełnej wysokości opłaty za kurs w terminie ustalonym przez organizatora, nie później jednak niż w dniu egzaminu będącym zakończeniem szkolenia; brak opłaty do dnia kończącego zajęcia programowe skutkuje niedopuszczeniem uczestnika zajęć do egzaminu,
  3. dostarczenie kompletu dokumentów uprawniających do przystąpienia do wybranego kursu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników kursu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnika   (punkt 1 Regulaminu) oraz zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu wpłat na rachunek oraz dokonanie elektronicznego zgłoszenia na kurs.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zwrotu wpłaty dokonuje się na następujących warunkach:
  1. pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia - zwrot przedpłaty w wysokości 100%,
  2. pisemnego zgłoszenia rezygnacji do 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot przedpłaty w wysokości 50%,
  3. pisemnego zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć – zwrot przedpłaty nie przysługuje,
  4. pisemnego zgłoszenia rezygnacji z powodu uzyskania negatywnej oceny ze sprawdzianu wstępnego zwrot przysługuje z potrąceniem 100 zł /koszt testu/. W przypadku dopuszczenia do udziału w kursie na indywidualnych warunkach uzgodnionych z kierownikiem kursu /niedostateczne przygotowanie fizyczne lub umiejętności techniczne/ zwrot nie przysługuje, jeśli pomimo negatywnej oceny prowadzącego kursant decyduje się na przystąpienie do kursu.
 4. Koszty uczestnictwa w kursie oraz koszty podróży i zakwaterowania ponosi uczestnik lub instytucja delegująca na szkolenie.
 5. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków ukończenia kursu. Szczegółowe warunki zaliczenia oraz formę odrobienia ewentualnych nieobecności określa organizator szkolenia i wykładowcy. Organizator w porozumieniu z kierownikiem kursu i wykładowcami ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie usprawiedliwiła nieobecności na zajęciach lub wyznaczyć inny termin i formę zaliczenia opuszczonych treści programowych. Kursantowi nieobecnemu na zajęciach lub skreślonemu z listy za brak frekwencji nie przysługuje zwrot opłat.
 6. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany posiadać wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu oraz ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym kursie. Organizator może ubezpieczyć uczestników kursów specjalistycznych na czas trwania kursu (grupowe NNW PZU „Sport”) – w tym celu należy wnieść podanie o objęcie ubezpieczeniem - informacja podana będzie na stronie ww.kursy-proactiv.pl w szczegółowych informacjach o szkoleniu.
 7. Kandydat chętny do udziału w szkoleniu, w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, na pierwszych zajęciach podpisuje oświadczenie, iż:
  1. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie (brak przeciwwskazań lekarskich) oraz bierze w nim udział na własną odpowiedzialność,
  2. zobowiązuje się do zapłacenia pełnej kwoty (podanej w ofercie na stronie internetowej) należnej za udział w kursie za część ogólną (z wyjątkiem osób zwolnionych z uczestnictwa na podstawie zweryfikowanych dokumentów) i specjalistyczną w terminie wskazanym przez Organizatora,
  3. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje go w całości,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883),
  5. posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania kursu (polisę pakietową lub oddzielną) lub wnosi o ubezpieczenie grupowe na zasadach ustalonych przez organizatora zgodnie z ofertą Ubezpieczyciela,
  6. wyraża zgodę na umieszczenie w ogólnodostępnej bazie absolwentów kursów swojego imienia i nazwiska, a także wykorzystania swojego wizerunku (zdjęcia) na potrzeby reklamowo - marketingowe Organizatora.
 8. Uczestnicy kursu mają obowiązek czynnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych -teoretycznych i praktycznych ustalonych przez prowadzących zajęcia oraz stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywa się szkolenie.
 9. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu wyznaczony zostanie dodatkowy (2-gi) termin egzaminu poprawkowego. Odpłatność za egzamin poprawkowy wynosi 50 zł. Osobie nieobecnej na egzaminie przysługuje drugi termin ustalony z organizatorem szkolenia (bezpłatny).
 10. Kolejny 3-ci termin egzaminu (komisyjny) może być wyznaczony w szczególnych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty egzaminu poprawkowego. Uczestnik przystępujący do egzaminu komisyjnego ponosi dodatkową opłatę w wysokości 100 złotych.
 11. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, przebywania w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z zajęć. Osobie skreślonej z listy kursantów z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek na bieżąco kontrolować informacje dotyczące zmian terminów prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych na stronie internetowej Organizatora w zakładce dla kursantów oraz w zakładce AKTUALNOŚCIi.
 13. Uczestnicy szkolenia mają obowiązek przestrzegać niniejszego regulaminu kursów.
 14. Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom stanowią własność intelektualną organizatora chronioną prawem autorskim, zabrania się ich wykorzystywania w jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów szkolenia kadr kultury fizycznej lub innych celów.
 15. Zabrania się rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody organizatora i wykładowców.
 16. Organizator ma prawo do odwoływania poszczególnych kursów z powodu niewystarczającej liczby chętnych, którzy spełnili wymogi utworzenia grupy kursowej. W takiej sytuacji gwarantowany jest zwrot 100% wpłaty na wskazane przez kandydata konto bankowe.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie kursów, składu kadry dydaktycznej oraz zmian terminów zajęć.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak przepływu informacji do uczestników kursu z ich winy lub z powodu siły wyższej.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania zajęć, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
 20. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kursanta są wykorzystywany przez Organizatora do kontaktu w czasie trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu do przekazywania informacji dotyczące przyszłych kursów i szkoleń.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 22. Niniejszy Regulamin zmienia Regulamin z dnia 1 kwietna 2004 r. oraz wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 881 331 616, pon.-sob. w godz. 11.00-19.00

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.