Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA
instruktor rekreacji - KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (5-6 zjazdów) lub intensywnym (2 tygodnie).

UWAGA!!!!
warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:

- przesłanie zgłoszenia on-line oraz
- dokonanie wpłaty I raty /500 zł/ lub pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
PŁATNOŚĆ RATALNA: 500 zł przy zapisie przed rozpoczęciem kursu, pozostała kwota najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
WPŁATA TYTUŁEM: KINEZA + imię i nazwisko
CAŁKOWITY KOSZT KURSU SPECJALISTYCZNEGO: 1200 zł + 100 zł opłata egzaminacyjna
ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1/ ukończone 18 lat
2/ wykształcenie co najmniej średnie

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Część specjalistyczna (teoria + praktyka) - 150 godzin dydaktycznych (112,5 godzin zegarowych) obejmuje:
1/ Zajęcia praktyczne, wykłady, warsztaty – 72 godziny dydaktyczne (54 godziny zegarowe) - kończy się egzaminem specjalistycznym (test oraz prezentacja wybranych ćwiczeń z omówieniem metodyki i techniki wykonania). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie, nie póxniej jednak niż 30 dni od zakończenia kursu. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach przekaże szczegółowe wymagania dot. egzaminu, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania ewentualnych nieobecności.
2/ Praca samokształceniowa - 48 godzin dydaktycznych (36 godzin zegarowych) - polega na m.in. opracowaniiu programów treningów w zależności od zakładanych celów, regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowaniu konspektów na podane tematy, opracowaniu programu obozu sportowego, hospitowaniu zawodów i imprez rekreacyjnych związanych ze specjalizacją, zapoznaniu się i wykazaniu znajomością podanej na pierwszych zajęciach literatury specjalistycznej. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań w ramach samokształcenia.
3/ Praktyki instruktorskie - 30 godzin dydaktycznych (22,5 godzin zegarowych) odbywane są w trakcie trwania kursu lub w terminie do 3 miesięcy po jego zakończeniu w dowolnie wybranym przez kursanta klubie sportowo-rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów danego klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć pod nadzorem instruktora. Warunkiem zaliczenia praktyk i wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami instruktorów/trenerów. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyki można pobrać ze strony internetowej www.kursy-proactiv.pl, zakładka DOKUMENTY.PROGRAM:
1. Wykłady:
a. Teoria i metodyka rekreacji osób starszych
b. Humanistyczne podstawy rekreacji osób starszych
c. Psychologiczne problemy starzenia się
d. Organizacja i marketing imprez w grupie społecznej III wieku
e. Fizjologia wysiłku fizycznego osób starszych
f. Wskazania i przeciwwskazania medyczne do podejmowania aktywności fizycznej
g. Zasady zdrowego żywienia osób starszych
h. Gimnastyka prozdrowotna
i. Turystyka seniorów
j. Gry i zabawy w programie aktywizacji osób starszych

2. Zajęcia praktyczne:
a. Programowanie działalności rekreacyjnej osób starszych
b. Dobór intensywności, dawkowanie wysiłku, wydatek energetyczny
c. Zasady metodyczne bezpiecznego prowadzenia zajęć z osobami starszymi
d. Wskazówki organizacyjno-metodyczne
e. Budowa osnowy, toku i scenariusza zajęć dla różnych form aktywności ruchowej
f. Animacja i integracja
g. Pierwsza pomoc przedmedyczna
h. Współpraca lekarza z instruktorem
i. Formy relaksacyjne
j. Zajęcia integracyjne

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego CEKKF PROACTIV

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena i zgłoszenie - szczegóły w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręczniki,  skrypty autorskie C.E.K.K.F ProActiv),
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm
5/ podanie o przyjęcie na kurs.

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY -KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŻ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel.502 43 00 33, pon.-pt. w godz. 11.00-19.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.