Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - FITNESS KULTURYSTYKA (ćwiczenia siłowe)
instruktor rekreacji - FITNESS KULTURYSTYKA (ćwiczenia siłowe)
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością FITNESS ĆWICZENIA SIŁOWE (KULTURYSTYKA) organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (6 zjazdów) lub intensywnym (10 dni).

UWAGA!!!!
WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST:
- przesłanie zgłoszenia on-line (ważność wygasa na 30 dni przed rozpoczęciem kursu) oraz
- dokonanie wpłaty I raty /500 zł/ lub pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

PŁATNOŚĆ RATALNA: 500 zł przy zapisie przed rozpoczęciem kursu, pozostała kwota najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
WPŁATA TYTUŁEM: kult. + imię i nazwisko
CAŁKOWITY KOSZT KURSU: 950 zł + 100 zł opłata egzaminacyjna


ORGANIZACJA I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Część specjalistyczna (teoria + praktyka) - 150 godzin dydaktycznych (112,5 godzin zegarowych) obejmuje:
1/ Zajęcia praktyczne, wykłady, warsztaty72 godziny dydaktyczne (54 godziny zegarowe) - kończy się egzaminem specjalistycznym (test oraz prezentacja wybranych ćwiczeń z omówieniem metodyki i techniki wykonania). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie, nie póxniej jednak niż 30 dni od zakończenia kursu. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach przekaże szczegółowe wymagania dot. egzaminu, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania ewentualnych nieobecności.
2/ Praca samokształceniowa - 48 godzin dydaktycznych (36 godzin zegarowych) - polega na m.in. opracowaniiu programów treningów w zależności od zakładanych celów, regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowaniu konspektów na podane tematy, opracowaniu programu obozu sportowego, hospitowaniu zawodów i imprez rekreacyjnych związanych ze specjalizacją, zapoznaniu się i wykazaniu znajomością podanej na pierwszych zajęciach literatury specjalistycznej. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań w ramach samokształcenia.
3/ Praktyki instruktorskie - 30 godzin dydaktycznych
(22,5 godzin zegarowych) odbywane są w trakcie trwania kursu lub w terminie do 3 miesięcy po jego zakończeniu w dowolnie wybranym przez kursanta klubie sportowo-rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów danego klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć pod nadzorem instruktora. Warunkiem zaliczenia praktyk i wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami instruktorów/trenerów. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyki można pobrać ze strony internetowej www.kursy-proactiv.pl, zakładka DOKUMENTY.

PROGRAM KURSU:
1. Wykłady:

a. Pojęcie fitness
b. Miejsce ćwiczeń siłowych w fitness
c. Geneza ćwiczeń siłowych
d. Teoretyczne podstawy treningu siłowego
e. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie ćwiczeń siłowych
f. Słownictwo stosowane w treningu siłowym
g. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych
h. Cele zajęć rekreacyjnych opartych o ćwiczenia siłowe
i. Bezpieczeństwo i higiena zajęć
j. Rola instruktora ćwiczeń siłowych
k. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w treningu siłowym
l. Metody, formy treningu siłowego za szczególnym uwzględnieniem fitness
m. Sposoby treningu siłowego w fitness wg zasad Weidera
n. Trening gibkości jako uzupełnienie ćwiczeń siłowych
o. Podstawowe zasady treningu aerobowego dla potrzeb fitness
p. Zalecenia dietetyczne dla osób uprawiających ćwiczenia siłowe w treningu fitness
q. Ogólne założenia innych form aktywności ruchowej opartych o ćwiczenia siłowe

2. Zajęcia praktyczne:
a. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od tematu zajęć
b. Formy ćwiczeń ogólnorozwojowych i specjalistycznych w poszczególnych okresach treningowych z uwzględnieniem sprawności fizycznej uczestników, ich wieku oraz warunków lokalowych lub terenowych,
c. Zasób ćwiczeń kształtujących motorykę,
d. Ćwiczenia oddechowe
e. Podstawowe ćwiczenia siłowe – systematyka, technika wykonania i metodyka nauczania /ćwiczenia mm klatki piersiowej, ramion, obręczy barkowej, grzbietu, brzucha, nóg – wolne ciężary i maszyny, ćwiczenia z przyborami i na przyrządach, ćwiczenia z partnerem, ćwiczenia z pokonywaniem oporu własnego ciała/
f. Trening siły – przykładowe jednostki dla poszczególnych metod treningowych (trening obwodowy, body building, cieżkoatletyczny, ćwiczenia w parach, cybergenics, ćwiczenia izometryczne)
g. Ćwiczenia korekcyjne, uzupełniające i pomocnicze
h. Doskonalenie techniczne i metodyczne w obrębie ćwiczeń siłowych
i. Prowadzenie przez kursantów treningów na zadane tematy


3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.


Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej, legitymację instruktorską wydaną przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego CEKKF ProActiv.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie -  w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe (podręcznik instruktora ćwiczeń siłowych - wydawnictwo MSiT, skrypty autorskie C.E.K.K.F ProActiv),
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.

WYMAGANE DOKUMENTY składane w dniu rozpoczęcia zajęć:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm

5/ wypełnione podanie o przyjęcie na kurs

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJE


kursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 502 43 00 33, pon.-pt. w godz. 11.00-19.00


Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.