Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

Kursy instruktorskie

Jesteś na: Strona główna / kursy instruktorskie / instruktor rekreacji - FITNESS / AEROBIK (nowoczesne formy gimnastyki)
instruktor rekreacji - FITNESS / AEROBIK (nowoczesne formy gimnastyki)
UWAGA!! - PEŁNY KURS NA TYTUŁ ZAWODOWY INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI OGÓLNEJ ORAZ CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ. Z CZĘŚCI OGÓLNEJ ZWOLNIENI SĄ ABSLOWENCI UCZELNI O KIERUNKU SPORTOWYM ORAZ OSOBY POSIADAJĄCE TYTUŁ INSTRUKTORA W INNEJ SPECJLIZACJI. 
OSOBY NIE SPEŁNIAJĄCE KRYTERIÓW ZWALNIAJĄCYCH Z CZĘŚCI OGÓLNEJ POWINNY WYSŁAĆ DWA ZGŁOSZENIA: 1/ CZ. OGÓLNA ORAZ 2/ CZ. SPECJALISTYCZNA.
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością FITNESS NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI (Aerobik) organizowany jest systemem stacjonarnym weekendowym (4-6 zjazdów w zalezności od liczebności grupy) lub intensywnym (7 dni).
OBOWIĄZUJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH KROKÓW CHOREOGRAFICZNYCH!!!

UWAGA!!!!
WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ UCZESTNIKÓW JEST"
- przesłanie zgłoszenia on-line (ważność zgłoszenia wygasa na 30 dni przed rozpoczęciem kursu) oraz
- dokonanie wpłaty I raty /500 zł/ lub pełnej opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
PŁATNOŚĆ RATALNA: 500 zł przed rozpoczęciem kursu, pozostała kwota najpóżniej na tydzień przed egzaminem.
WPŁATA TYTUŁEM: FNFG + imię i nazwisko
KOSZT SPECJALIZACJI: 1000 zł


ORGANIZATORZY I PATRONAT:
1/ ORGANIZATOR - Niepubliczna Placówka Oświatowa Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej PROACTIV - www.kursy-proactiv.pl

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Część specjalistyczna (teoria + praktyka) - 120 godzin obejmuje:
1/ Zajęcia praktyczne, wykłady, warsztaty – 72 godziny  -  kończy się egzaminem specjalistycznym (test oraz prezentacja wybranych ćwiczeń z omówieniem metodyki i techniki wykonania). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie, nie póxniej jednak niż 30 dni od zakończenia kursu. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach przekaże szczegółowe wymagania dot. egzaminu, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania ewentualnych nieobecności.
2/ Praca samokształceniowa - 33 godziny dydaktyczne -  polega na m.in. opracowaniiu programów treningów w zależności od zakładanych celów, regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowaniu konspektów na podane tematy, opracowaniu programu obozu sportowego, hospitowaniu zawodów i imprez rekreacyjnych związanych ze specjalizacją, zapoznaniu się i wykazaniu znajomością podanej na pierwszych zajęciach literatury specjalistycznej.  Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań w ramach samokształcenia.
3/ Praktyki instruktorskie - 15 godzin odbywane są w trakcie trwania kursu lub w terminie do 3 miesięcy po jego zakończeniu w dowolnie wybranym przez kursanta klubie sportowo-rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów danego klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć pod nadzorem instruktora. Warunkiem zaliczenia praktyk i wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami instruktorów/trenerów. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyki można pobrać ze strony internetowej www.kursy-proactiv.pl, zakładka DOKUMENTY.


PROGRAM KURSU:
1. Wykłady:
a. Fitness a rekreacja ruchowa
b. Geneza ruchu fitness oraz form wchodzących w skład tego kierunku
c. Systematyka ćwiczeń i terminologia
d. Klasyfikacja gimnastycznych form fitness
e. Teoretyczne podstawy muzyki
f. Zasady prowadzenia zajęć fitness
g. Organizacja zajęć
h. Instruktor fitness
i. Podstawy żywienia w treningu fitness

2. Ćwiczenia:
a. Sprawdzian /znajomość kroków, koordynacja, umuzykalnienie/,
b. Ćwiczenia kształtujące /pozycje wyjściowe, cechy motoryczne, technika wykonania/
c. Ćwiczenia taneczne i umuzykalniające,
d. Formy o dominancie cardio /Hi-Lo, Fatburning, dance, HipHop, Afro, Latino, Aeroboxing
e. Formy o dominance muscle /body sculpting, ABT, ABF, circuit training/
f. Formy mieszane cardio&muscle /step, TBC, magic bar, gimstick, body ball, interval/
g. Formy z grupy Body&Mind /Pilates, stretching, TaiChi, body art, relaksacja, joga/
h. Zasób ćwiczeń profilaktyczno-wyrównawczych
i. Ćwiczenia zakazane oraz z elementami ryzyka
j. Samodzielne prowadzenie wybranych lekcji przez uczestników kursu
k. Seminarium
l. Praca kontrolna
m. Praktyki – 15 godzin /uczestnictwo w zajęciach fitness w ramach karnetu/

Uwaga! Kursant nie ma prawa w ramach praktyk samodzielnie prowadzić zajęć, ponieważ nie posiada do tego uprawnień (legitymacja instruktorska) – może jedynie hospitować i obserwować zajęcia oraz uczestniczyć w nich jako np. klient klubu fitness.

3. Warunki ukończenia kursu:
- Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
- Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego,
- Zaliczenie praktyk instruktorskich.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN, legitymację instruktorską wydaną przez organizatora szkolenia.

CENA i MIEJSCE SZKOLENIA:
Terminy, miasto, cena, zgłoszenie - w zakładce KALENDARZ SZKOLEŃ
Cena obejmuje:
- koszt dydaktyki,
- materiały szkoleniowe
Osoby przystępujące do egzaminu końcowego wpłacają dodatkowo 100 zł brutto tytułem opłaty egzaminacyjnej oraz wydania zaświadczenia i legitymacji instruktorskiej.


WYMAGANE DOKUMENTY - składane w dniu rozpoczęcia zajęć:
1/ zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu lub dokument uprawniający do zwolnienia z uczestnictwa w tej części szkolenia,
2/ świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni.
3/ zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (pobierz wzór w zakładce: DOKUMENTY),
4/ 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm
5/ wypełnione podanie o przyjęcie na kurs

ZGŁOŚ SIĘ NA KURS - ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPRAWDŹ TERMINY, MIASTA I CENY - KALENDARZ SZKOLEŃ
SPRAWDŹ PROMOCJE - PROMOCJEkursy instruktorskie, kursy trenerskie, kursy menedżerskie
kurs instruktora sportu i rekreacji ruchowej, kurs trenerski, kurs menedżera sportu
KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZKOLEŃ
Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv
tel. 881 331 616, pon.-pt. w godz. 10.00-19.00

Powrót na poprzednią stronę

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.