Centrum Edukacji Kadry Kultury Fizycznej ProActiv

FAQ

Jesteś na: Strona główna / FAQ
1. Czy można ukończyć kurs metodą e-learningu?
W obecnej chwili  niewielu organizatorów wychodzi na przeciw oczekiwaniom rynku szkoleniowego wprowadzając do swojej oferty e-learning. Zdecydowanie  nie można ukończyć specjalizacji za pośrednictwem e-learningu - zajęcia teoretyczne są ściśle powiązane z praktyką, metodyką nauczania dyscypliny i techniką wykonywania ćwiczeń.
2. Jak długo czeka się na legitymację po zakończeniu kursu?
Po zakończeniu kursu  organizowanego pod patronatem MSiT procedury są niestety dłuższe - dokumentacja szkoleniowa składana jest w Departamencie Kształcenie i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie dane absolwentów wprowadzane są do rejestru – Centralnej Bazy Danych Uprawnień Szkoleniowych. Spływają tu wnioski o wydanie legitymacji instruktorskich oraz dyplomów trenerskich i menedżerskich od organizatorów (poza uczelniami wyższymi) z całej Polski – dlatego wydanie dokumentu trwa ok. 2-3 miesięcy – w tym czasie absolwent posługuje się zaświadczeniem o ukończeniu kursu, które jest poświadczeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Do czasu wydania legitymacji lub dyplomu, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej skierowany do Departamentu, można również otrzymać dodatkowe zaświadczenie o nadanym numerze legitymacji lub dyplomu podpisane przed podsekretarza stanu. ABSOLWENT OTRZYMUJE PAŃSTWOWE UPRAWNIENIA ZAWODOWE. Uczelnie wydają legitymacje szybciej, ponieważ "obsługują" jedynie swoich studentów lub kursantów - ich liczba stanowi jedynie ułamek w porównaniu z liczbą absolwentów, którym uprawnienia wydaje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Absolwent otrzymuje UCZELNIANE UPRAWNIENIA ZAWODOWE.
3. Czy otrzymuję również certyfikat w języku angielskim?
Państwowa legitymacja instruktora sportu, rekreacji ruchowej oraz dyplom trenerski i menedżerski wydawane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki drukowane są TYLKO w języku polskim – wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania, które określa wzory dokumentów państwowych. Wszystkie inne certyfikaty wydawane w j. angielskim przez placówki szkoleniowe i wyższe uczelnie nie są potwierdzeniem uprawnień zawodowych, a jedynie wewnętrznymi certyfikatami tych instytucji. Państwowy dokument może być przetłumaczony na inny język wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.
4. Kto może zapisać się na państwowy kurs instruktorski, trenerski i menedżera sportu oraz jakie są kryteria naboru?
Główne kryteria naboru to: 1/ ukończone 18 lat, 2/ wykształcenie co najmniej średnie (NIE JEST WYMAGANA MATURA), 3/ dobry stan zdrowia udokumentowany zaświadczeniem lekarskim (tylko specjalizacja), 4/ znajomość dyscypliny sportu lub rekreacji w podejmowanej specjalizacji.
Dodatkowo program każdej dyscypliny sportu lub specjalności w rekreacji może określać szczegółowe warunki uczestnictwa w kursie (np. wspinaczka skałkowa, płetwonurkowanie, samoobrona etc).
5. Jak można zgłosić się na kurs i dokonać wstępnej rezerwacji?
Zgłoszenie na kurs instruktora sportu, rekreacji ruchowej, kurs trenera II klasy oraz kurs menedżera sportu należy przesłać z naszej strony internetowej poprzez aktywną opcję ZGŁOSZENIE ON-LINE wybierając interesujące Cię szkolenie. Zgłoszenie jest BEZPŁATNE i nie stanowi zobowiązania do uczestnictwa w kursie.
Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest potwierdzenie uczestnictwa poprzez wysłanie KARTY KANDYDATA (do pobranie w zakładce
DOKUMENTY na stronie główne) oraz WPŁATA ZALICZKI w ustalonym terminie. Pozostałe formalności można załatwić w biurze Placówki ProActiv (godziny pracy podane w zakładce KONTAKT) lub na pierwszych zajęciach w dniu rozpoczęcia kursu.
6. Czy niezbędne jest posiadanie doświadczenia zawodniczego w danej dyscyplinie?
Wymagana jest podstawowa znajomość dyscypliny lub staż w zespole ćwiczebnym o tym samym profilu co wybrana specjalizacja. Osoby z małym doświadczeniem, które są sprawne fizycznie i spełniają pozostałe kryteria mogą uczestniczyć w kursie i zostać dopuszczone do egzaminu końcowego, o ile opanują cały materiał przewidziany programem szkolenia.
7. Jaki kurs wybrać: instruktor sportu czy rekreacji ruchowej?
Jeśli chcesz pracować z zawodnikami i przygotowywać ich do walki o medale (rywalizacja sportowa) lub podnosić kwalifikacje zawodowe jako dyplomowany trener w danej dyscyplinie – wybierz kurs instruktora sportu, jeśli chcesz pracować z pasjonatami aktywności ruchowej (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi) nie posiadającymi doświadczenia w sporcie wyczynowym – wybierz kurs instruktora rekreacji ruchowej.
8. Kto może być zwolniony z części ogólnej kursu?
W SPORCIE: magister wychowania fizycznego AWF, w REKREACJI RUCHOWEJ: magister turystyki i rekreacji AWF. Osoby z tytułem magistra, licencjata wf oraz TiR innych uczelni o kierunku sportowym mogą być zwolnione w całości lub z poszczególnych bloków tematycznych po weryfikacji indeksu. Weryfikacja indeksu obowiązuje również studentów kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia.
Na naszych kursach osoby korzystające ze zwolnień zaliczają i płacą tylko za te przedmioty, które są zobowiązane zaliczyć w ramach wyrównania różnic programowych.
9. Jakie dokumenty otrzymam po ukończeniu kursu?
Po zakończeniu części ogólnej, a także części specjalistycznej absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU lub REKREACJI RUCHOWEJ wydaną i wydaną i podpisaną przez Ministra Sportu i Turystyki lub Rektora uczelni wyższej, potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej.
Po ukończeniu kursu trenerskiego – dyplom trenera II klasy, po ukończeniu kursu menedżera sportu – dyplom menedżerski..
Po ukończeniu szkoleń fitness podnoszących kwalifikacje zawodowe – dyplom lub certyfikat uczestnictwa, który jest dokumentem wewnętrznym Centrum Edukacji Kadr Kultury Fizycznej ProActiv.
10. Czy dopuszczalna jest nieobecność na zajęciach?
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na tytuł zawodowy instruktora sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera II klasy oraz menedżera sportu jest aktywny udział w zajęciach, nieobecności należy wcześniej zgłosić kierownikowi kursu i odrobić w formie ustalonej przez wykładowcę lub organizatora kursu.
11. Na czym polega zaliczenie obowiązkowych praktyk instruktorskich?
Praktyki instruktorskie odbywają się w dowolnie wybranym przez uczestnika klubie sportowym lub rekreacyjnym, ośrodku sportu i rekreacji lub szkole - kursanci hospitują zajęcia, asystują instruktorom w trakcie prowadzenia zajęć, obserwują treningi lub zawody. Każdy uczestnik otrzymuje kartę praktyk, którą realizuje w trakcie kursu na zasadach ustalonych przez wykładowcę i organizatora. PRAKTYKANCI ABSOLUTNIE NIE MOGĄ PROWADZIĆ ZAJĘĆ NAWET W KRÓTKICH FRAGMENTACH – w trakcie prostej rozgrzewki może dojść do kontuzji uczestnika zajęć – odpowiadasz wtedy za prowadzenie zajęć bez posiadania stosownych uprawnień. Prowadzenia zajęć z grupą uczysz się na kursie w trakcie zajęć praktycznych, gdzie wszyscy kursanci objęci są przez nas ubezpieczeniem NNW.
12. Na czym polega egzamin końcowy na tytuł instruktora, trenera i menedżera sportu?
Egzamin instruktorski i trenerski jest 2-etapowy: z części ogólnej (pisemny) oraz specjalistycznej (pisemny oraz praktyczny). Egzamin menedżerski – pisemny z 4 wiodących przedmiotów. Komisja egzaminacyjna składa się z wykładowców prowadzących zajęcia. Uczestnik, który nie zaliczy egzaminu końcowego przystępuje do egzaminu poprawkowego (płatny 50 zł) w terminie ustalonym z organizatorem szkolenia.
13. Czy trudno jest zdać egzamin końcowy?
Program kursu zapewnia zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy instruktora, trenera lub menedżera. Dalszy rozwój i doskonalenie warsztatu zawodowego zależy już tylko od własnych ambicji, pasji i stawianych sobie celów. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wymaga ciągłego dokształcania i samodoskonalenia w ramach zdobytych uprawnień. W tym celu nasza placówka organizuje różne formy kursów i warsztatów dokształcających /trener personalny, warsztaty fitness, seminaria/.
14. Kto prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ?
Od wielu lat współpracujemy z wykładowcami renomowanych uczelni wyższych, trenerami kadry narodowej, polskimi związkami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej, co zapewnia najwyższy poziom merytoryczny naszych szkoleń. Wszyscy są doskonałymi specjalistami w swojej dziedzinie zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu iTurystyki.
15. Co składa się na cenę kursu ?
W podaną przez nas cenę wliczone są: opłaty skarbowe i egzaminacyjne, koszt materiałów dydaktycznych, przygotowanie zaświadczeń i wydanie legitymacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki lu Rektora uczelni wyższej, ubezpieczenie NNW na czas trwania części specjalistycznej, honoraria dla wykładowców, wynajem obiektów sportowych i sprzętu niezbędnego do realizacji procesu dydaktycznego. Osoby przystępujące do egzaminu na tytuł zawodowy wpłacają kwotę w wys. 100 zł brutto (tytułem opłaty ezgaminacyjnej i wydania dokumentów końcowych).
16. Czy można zrezygnować z uczestnictwa w kursie i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy?
Zgodnie z Regulaminem szkoleń, zwrot pełnej wpłaconej kwoty następujew przypadku zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w późniejszym terminie również jest możliwa, ale zwrot już nie przysługuje. Jeśli szkolenie się nie odbędzie z przyczyn leżących po stronie organizatora, wszystkie wpłaty zostają zwrócone wpłacającym na wskazane konto bankowe.
17. Na czym polega rejestr państwowych uprawnień zawodowych - Baza Danych Uprawnień Szkoleniowych?
Llegitymacja instruktora sportu, rekreacji ruchowej lub dyplom trenerski czy menedżerski oznacza nowy zawód, a co za tym idzie wprowadzenie danych absolwenta do ogólnopolskiej Centralnej Bazy Danych Uprawnień Szkoleniowych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Od tej pory każdy absolwent naszych kursów figuruje w oficjalnym rejestrze Ministerstwa; rejestr dotyczy osób, które otrzymały legitymację Ministerstwa Sportu i Turystyki lub uczelni wyższej, o ile włądze uczelni wyślą listy absolwentów. Ministerstwo nie wydaje żadnych dokumentów ani potwierdzeń o uprawnieniach osobom, które są absolwentami szkoleń organizowanych przez wyższe uczelnie – w tym przypadku legitymacje i stosowne zaświadczenia wydaje rektor.
18. Jaka jest różnica między kursem organizowanym przez placówki posiadające zgodę Ministra Sportu i Turystyki, a tym organizowanym przez uczelnię prywatną lub państwową?
Organizatorzy kursów instruktorskich, trenerskich i menedżerskich pod patronatem MSiT muszą przejść szczegółową weryfikację pod względem formalno-prawnym. Szkolenia są wizytowane przez urzędników ministerialnych, co obliguje organizatora do prowadzenia szkolenia na najwyższym poziomie merytorycznym z poszanowaniem przepisów prawnych. Dokument końcowy wydaje Ministerstwo Sportu i Turystyki i są to UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE.
Kursy organizowane przez uczelnie posiadające kierunek „wychowanie fizyczne” lub „turystyka i rekreacja” (państwowe i prywatne) nie są nadzorowane przez resort, co daje tym podmiotom dużą swobodę przy organizacji kursów. Legitymacje wydaje nie Ministerstwo Sportu i Turystyki tylko Rektor i są to UPRAWNIENIA UCZELNIANE.
19. Czy w warsztatach fitness mogą brać udział osoby, które nie posiadają ukończonego kursu instruktora sportu lub rekreacji ruchowej?
Warsztaty przeznaczone są dla pracujących instruktorów, trenerów, studentów, magistrów wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, fizjoterapii, nauczycieli wychowania fizycznego, rehabilitantów ALE RÓWNIEŻ dla wszystkich pasjonatów aktywności ruchowej. Absolwenci otrzymują dyplomy lub certyfikaty, które nie stanowią legitymacji instruktorskiej, ale są wewnętrznymi dokumentami naszej placówki wzbogacającymi portfolio instruktora. Należy bezwzględnie pamiętać, iż punktem wyjścia do prowadzenia zajęć jest tylko i wyłącznie legitymacja instruktorska.
20. Gdzie prowadzone są szkolenia?
Kursy instruktora sportu, rekreacji ruchowej, trenera II klasy i menedżera prowadzimy głównie w Warszawie, Toruniu i Szczecinie, ale „na zamówienie” możemy zorganizować dowolny kurs w każdym mieście w Polsce. Zasady organizacji takich kursów i szkoleń fitness opisane są w zakładce WSPÓŁPRACA.

Zgłoszenia on-line >>

Zadaj pytanie >>

sonda >>

Strefa klienta

Subskrybcja

Wpisz swój email aby otrzymywać od nas newsletter z aktualnościami.